Lover

Våre lover
Lover for Norsk Gravørmester Forening ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 7. september 1964 og endret 22. mars 2003. Endringer vedtatt på generalforsamling 6. mars 2004.
§ 1
Foreningens formål er ved felles arbeid å heve og fremme gravørfagets interesser.

§ 2
Foreningens formål søkes nådd:
a) ved sammenkomster, hvor faglige spørsmål drøftes og bestemmes
b) ved å avholde og delta i utstillinger i den hensikt å henlede
publikums oppmerksomhet på faget.

Formannen skal så ofte det anses nødvendig, avholde medlemsmøter hvor han har å fremlegge meddelelser til medlemmene, avholde diskusjoner vedrørende diverse, likesom han bør holde seg underrettet om fagets stilling og gi meddelelser herom. Det bør årlig avholdes minst 2 sammenkomster samt generalforsamling.

§ 3
Som medlem av foreningen kan opptas enhver gravørmester, disponent eller faglig leder av et gravørverksted eller stempelfabrikk. Hvor det er flere innehavere i samme bedrift, kan kun avgis en stemme. Innmeldelse sendes styret, som fremlegger denne i foreningen, som avgjør medlemskapet. Etter forslag fra styret kan opptas æresmedlemmer. Dette avgjøres ved alminnelig stemmeflertall på generalforsamling.

§ 4
Foreningens styre skal bestå av 5 medlemmer: Formann, viseformann, kasserer, sekretær og styremedlem. Valg av formann skal skje skriftlig hvert år. De øvrige styremedlemmene, revisor og valgkomite velges for 2 år av gangen.

§ 5
Saker som behandles på alminnelig foreningsmøte, avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme utslaget.

Saker av større viktighet, som tariffspørsmål, bør behandles av en særkomite samt formannen, og deretter hurtigst mulig innbringes på kunngjort møte eller ved meddelelse av forslaget til medlemmene.

Møtet er beslutningsdyktig når 1/4 av medlemmene er til stede.

§ 6
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Forslag som skal behandles, må være styret i hende 1 – en måned før, og sendes, eventuelt etter å være behandles i styret, 8 dager før generalforsamlingens avholdelse til medlemmene. Regnskapet skal også sendes ut senest 8 dager før møtet.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når 1/3 av medlemmene er til stede.

Ved stemmelikhet utgjør formannens stemme avgjørelsen.
På den ordinære generalforsamling fremlegges årsberetning og regnskap, avsluttet pr. 31. desember i revidert stand.

Enn videre foretas valg på: Formann, viseformann, sekretær. kasserer og styremedlem, samt revisor. Viseformann og styremedlem velges et år, kasserer og sekretær neste år. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig, innkaller formannen ekstraordinær generalforsamling, hvor alminnelig flertall er avgjørende.

På ordinær generalforsamling behandles kun de saker som er oppsatt på dagsordenen. På ekstraordinær generalforsamling avgjøres alene de saker som har foranlediget dennes sammenkallelse.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst innkalles, når minst 3 av medlemmene fremsetter forslag herom. Dette blir å innsende til styret som deretter med 8 dagers varsel innkaller til ekstraordinær generalforsamling. På denne avgjøres det fremlagte forslag med alminnelig stemmeflertall.

§ 8
Foreningen kontingent bestemmes av generalforsamlingen og innbetales til kassereren.

Medlem som skylder mer enn 2 års kontingent, kan strykes som medlem.

Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig til styret innen årets utgang.

§ 9
Som grunnlag for ”Gravørmestrenes Fond i Oslo’’ legges en gave fra herr Johs. Krogstie av 3. juni 1918, stor kr 500,-, der med renter skal henstå urørt til det har vokst til kr 2000,- – kroner to tusen. Fondet, så vel som enhver gave til dette er urørlig. Renter av fondet etter at dette er nådd kr 2000,- – kroner to tusen – kan av fondets styre tildeles uforskyldt trengende medlemmer av Norsk Gravørmester Forening. Til styre for fondet velges på generalforsamlingen 3 medlemmer med suppleant av Norsk Gravørmester Forenings medlemmer. Disse velges for 3 år ad gangen og kan gjenvelges. Fondets kapital skal henstå i en god bank på 6 mdr. oppsigelse og fondets styre skal fremlegge regnskap på generalforsamlingen.

§9 er besluttet utgått i 1978 og endelig besluttet opphevet på årsmøte 22. mars 2003

§ 10
Foreningen kan ikke oppløses så lenge den har 3 betalende medlemmer. Skulle disse beslutte at foreningen skal inngå, må disse vedta dette enstemmig. Foreningens midler og øvrige protokoller og dokumenter skal da søkes forvaltet i Oslo byfogdembete i påvente av en ny forenings dannelse for selvstendige gravørmestere. Skulle det etter 10 års forløp ikke oppstå en ny gravørmesteres forening, tilfaller denne forenings midler i sin helhet Frelsesarmeen. Den ved oppløsningen fungerende formann skal da anmode Oslo byfogdembete om å forvalte foreningens midler i overensstemmelse med disse lover.